www.archiwum.mnd.pl
facebook profile

Podstawa prawna

Kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego reguluje ustawa z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 1365). Zgodnie z ustawą uczeń szkoły wyższej (również niepełnosprawny) ma prawo do:
 1. uzyskania urlopu od zajęć w uczelni w trybie i na zasadach określonych w regulaminie studiów
 2. przeniesienia z innej szkoły wyższej, w tym także zagranicznej szkoły wyższej, za zgodą dziekana wydziału uczelni przyjmującej, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w szkole wyższej, którą opuszcza
 3. studiowania na więcej niż jednym kierunku lub inne przedmioty, także w różnych uczelniach
 4. studiowania według indywidualnego planu i programu studiów na zasadach ustalonych przez radę wydziału lub inny organ wskazany w statucie uczelni
 5. pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:
  • stypendium socjalnego;
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium za wyniki w nauce lub sporcie;
  • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce;
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe;
  • stypendium na wyżywienie;
  • stypendium mieszkaniowego;
  • zapomogi
 6. korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej
 7. korzystania ze świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia na zasadach ustalonych dla pracowników.

Formy pomocy/wsparcia - na zasadach ogólnych

Głównym źródłem finansowania pomocy materialnej dla studentów jest budżet państwa - w formie dotacji (odrębnie na każdy rok kalendarzowy), której podziału dokonuje rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Środki z dotacji na pomoc materialną dla studentów przeznaczone na stypendia i inne świadczenia socjalne (stypendia: socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe oraz zapomogi) nie mogą być niższe niż środki przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie.

Osoby uprawnione do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów - studenci uczelni publicznych i niepublicznych, działających na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o stypendium socjalne (może być pobierane niezależnie od innych stypendiów), stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium na wyżywienie (może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej), stypendium mieszkaniowe (student studiów stacjonarnych - możliwość dofinansowania do zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie w przypadku zamieszkania z dala od uczelni, jeśli znajduje się w trudnej sytuacji materialnej), zapomogę (świadczenie jednorazowe, może być przyznane studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, dwa razy w roku akademickim).

Student może starać się również o stypendium przyznawane przez ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe. Stypendia przyznawane są w uczelniach przez jednoosobowe organy uczelni (dziekana, rektora) lub na wniosek uczelnianego organu samorządu studenckiego - przez studenckie komisje stypendialne. Student może otrzymywać jednocześnie kilka świadczeń pomocy materialnej. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowego nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

Kredyt studencki z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa i korzystnymi warunkami spłaty to element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego, pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów, udzielany jest przez banki komercyjne na okres studiów. O kredyt może ubiegać się każdy student, niezależnie od typu uczelni, systemu studiów, pod warunkiem, że rozpocznie studia przed 25 rokiem życia, spłata rozpoczyna się 2 lata po ukończeniu studiów. Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni, w szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuacja życiową (choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność). Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Uzupełniające formy pomocy - dla studentów
niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - może otrzymywać każdy student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, niezależnie od dochodu. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niesprawności studenta:
 • Rektor na wniosek komisji stypendialnej podejmuje w danym roku akademickim, oddzielnie na każdy semestr, decyzję o wysokości przyznanego stypendium specjalnego (jego wysokość nie powinna przekroczyć 50% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.
 • Student może otrzymywać stypendium specjalne przez cały okres studiów, również na I roku studiów- przez 9 miesięcy w roku, wypłata może być kumulowana.
 • Jeśli studiuje na kilku kierunkach - stypendium specjalne może otrzymywać na każdym z tych kierunków.
 • Student niepełnosprawny może ubiegać się o przyznanie innych rodzajów stypendiów i pobierać je równolegle ze stypendium specjalnym, np. razem ze stypendium socjalnym.
 • Pomoc udzielana niezależnie od systemu studiów oraz statusu prawnego uczelni.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki - www.mein.gov.pl.

Wsparcie studentów niepełnosprawnych - programy celowe
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Program STUDENT

 • program realizowany od 2002 roku do 2008 roku
 • cel - pomoc studentom niepełnoprawnym w zdobyciu wyższego wykształcenia
 • adresaci programu - osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, studiujące w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, w tym również za pośrednictwem internetu, także studenci pierwszego semestru studiów
 • dofinansowanie może obejmować opłaty za studia, koszty zakwaterowania i dojazdów, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu akcesoriów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym komputerowych programów edukacyjnych, oraz koszty wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, a także stypendium specjalne - dla studentów, którzy posiadają szczególne osiągnięcia w nauce lub posiadają szczególne osiągnięcia w nauce i podejmują naukę na studiach wyższych zagranicznych (przyznawane na okres jednego roku akademickiego lub na okres jednego semestru studiów)
 • łączna wysokość dofinansowania udzielonego jednemu studentowi nie może przekroczyć w jednym semestrze pięciokrotności najniższego wynagrodzenia, obowiązującego w IV kwartale roku poprzedzającego rok udzielenia dofinansowania
 • maksymalna wysokość dofinansowania w jednym półroczu, wyznaczana jest dla każdego wnioskodawcy zgodnie z algorytmem (przy ustalaniu dochodu nie uwzględnia się zasiłków pielęgnacyjnych oraz stypendium za wyniki w nauce)
 • w programie nie mogą uczestniczyć osoby o średnich miesięcznych dochodach brutto przekraczających:
  1. 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 150% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób samotnych lub osób samodzielnie gospodarujących
 • wnioski o przyznanie dofinansowania składa się w oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby placówki, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę wnioskodawca.

Program PITAGORAS

 • program realizowany od roku 2003
 • celem programu jest m. in. zapewnienie wszystkim niesłyszącym i niedosłyszącym studentom oraz uczestnikom kursów przygotowawczych do egzaminów do szkół wyższych, w zależności od potrzeb, pomocy tłumaczy migowych lub możliwości wykorzystywania w trakcie zajęć oraz egzaminów z urządzeń wspomagających
 • uczestnicy programu - m. in. osoby niesłyszące lub niedosłyszące, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, studiują lub uczą się na kursach przygotowawczych do egzaminów do szkół wyższych organizowanych przez uczelnie oraz zgłaszają potrzebę korzystania z usług tłumacza migowego lub konieczność zastosowania urządzeń wspomagających
 • dofinansowanie może obejmować finansowanie usług tłumacza migowego świadczącego usługi na rzecz uczestników programu, dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń wspomagających dla uczestników programu
 • uczelnia przystępująca do realizacji programu zobowiązuje się do zapewnienia niesłyszącym i niedosłyszącym studentom możliwości nieodpłatnego korzystania z kserografów, przy sporządzaniu kopii notatek i innych materiałów związanych z tokiem studiów
 • wnioski o dofinansowanie składają uczelnie i instytucje kultury w oddziałach PFRON.


Treść sporządzona na podstawie informacji ze strony www.mps.gov.pl Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zawierająca fragmenty z tej witryny.
SLA
MND