www.archiwum.mnd.pl
facebook profile

Likwidacja barier funkcjonalnych, czyli remontujemy łazienkę

Co to są bariery funkcjonalne?
Za tym enigmatycznym skrótem urzędnicy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukryli wszelkie bariery, trudności architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się, które wynikają z potrzeb osoby niepełnosprawnej.A co to w praktyce oznacza? Bariery architektoniczne to schody uniemożliwiające wyjechanie z domu czy mieszkania na wózku, zbyt wąskie drzwi, aby wózek mógł swobodnie przejechać czy niedostosowana do potrzeb chorego łazienka. Bariery w komunikowaniu się to w przypadku chorego na SLA trudności w mówieniu lub całkowita jego niemożność, którą możemy zastąpić alternatywnymi systemami komunikacji np. komputerem z odpowiednią myszką i oprogramowaniem (patrz rozdział „Porady”).Natomiast do barier technicznych możemy zaliczyć wszelkie utrudnienia wynikłe z niepełnosprawności, które moglibyśmy zniwelować albo zmniejszyć dzięki jakiemuś urządzeniu przykładowo chorzy na SLA, którzy nie mogą już samodzielnie się poruszać potrzebują specjalnych podnośników, dzięki którym mogą bez dużego wysiłku opiekunów przenieść się z łóżka na wózek, z wózka na ubikację czy do wanny; jest wiele przeróżnych urządzeń ułatwiających życie chorym, aby zapoznać się z nimi najlepiej zwrócić się o ofertę sklepu medyczno-rehabilitacyjnego, który pomoże nam również w załatwieniu formalności.

Dzięki pieniądzom pochodzącym ze środków PFRON Powiatowe Centa Pomocy Rodzinie mogą udzielać dofinansowania do wysokości 80% kosztów likwidacji danej bariery.

Dofinansowanie może być przyznane raz na trzy lata w każdym segmencie barier funkcjonalnych, czyli: architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. To oznacza, że jeśli uzyskaliśmy pieniądze z PCPR na remont łazienki to przez następne 3 lata nie będziemy mieli możliwości ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, czyli np. zainstalowania podjazdu, ale będziemy mieli możliwość uzyskania pieniędzy na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się.

Jak uzyskać dofinansowanie?
Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych można składać przez cały rok. W praktyce jednak, PCPR ustalają własne terminy - konieczne jest zatem zasięgnięcie informacji w konkretnym powiecie.

Układ formularza również ustala indywidualnie PCPR, dlatego należy wniosek pobrać w 'swoim' PCPR, a następnie złożyć go wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez centrum.

SLA
MND