www.archiwum.mnd.pl
facebook profile

Refundacja lub dofinansowanie do zakupu sprzętu i środków pomocniczych, czyli jak kupić wózek nie płacąc za niego.

Obecnie w Polsce istnieją 3 sposoby na to, aby zdobyć potrzebny choremu sprzęt ortopedyczny (łuski, wózki, chodziki itp.) oraz środki pomocnicze (pieluchy, cewniki itp.) za darmo lub z dopłatą. Pierwszą drogą jest Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ; drugą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR; trzecią Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON.

NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje naszymi pieniędzmi wpłacanymi w ramach ubezpieczenia a dokładniej składki zdrowotnej. W Polsce każdej ubezpieczonej osobie chorej na SLA przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Dokładne zasady zaopatrywania się w sprzęt potrzebny niepełnosprawnym reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r., które zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów medycznych, które podlegają dofinansowaniu oraz limit, czyli kwotę do jakiej NFZ refunduje te przedmioty a od której wzwyż chory musi sam zapłacić. Dodatkowo rozporządzenie to zawiera informacje dotyczące kryteriów przyznawania sprzętu, okresów użytkowania a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie. Najważniejsze dla chorego są informacje o tym jak często można dany sprzęt otrzymać i do jakiej kwoty NFZ refunduje ich zakup. W niektórych przypadkach wymagany jest obowiązkowy udział własny w pokryciu kosztów zakupu danego sprzętu.

Rozporządzenie to jest dostępne na naszej stronie www.mnd.pl wraz z dokładnymi wykazami i limitami cenowymi na konkretny sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.

Co należy zrobić żeby NFZ zrefundował zakup sprzętu lub środka pomocniczego?

  • Uzyskać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego do tego lekarza. W przypadku chorych na SLA może to być neurolog, ortopeda i inni.
  • Udać się do oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.
  • Zrealizować zlecenie w sklepie czy u producenta, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Czyli w skrócie idziemy do lekarza po zlecenie na konkretny sprzęt; z tym zleceniem udajemy się do oddziału NFZ, aby przybić na nim pieczątkę potwierdzającą to zlecenie; z przybitą pieczątka na zleceniu idziemy do sklepu, aby odebrać sprzęt.

Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków.

PCPR

Jeżeli ktoś ma kiepską sytuację materialną lub potrzebuje sprzętu, który nie jest refundowany przez NFZ może zwrócić się o pomoc do PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), które w określonych sytuacjach udziela dofinansowania na takie zaopatrzenie. Najważniejszym kryterium, jakim kieruje się PCPR jest średni miesięczny dochód na członka rodziny za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek (zdarza się, że wymagany jest średni miesięczny dochód obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku). Średni miesięczny dochód oblicza się na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, oczywiście w przypadku osoby samotnej liczy się tylko dla niej. Tak obliczony średni miesięczny dochód nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Przykładowo przeciętne miesięczne wynagrodzenie za miesiąc marzec 2007 r. wyniosło 2.662,51 zł brutto. Jak w praktyce widać bardzo wiele osób „łapie się” na pomoc PCPR.

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:

  • odpowiedni wniosek o dofinansowanie dostępny w lokalnym PCPR,
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
  • udokumentowane dochody (zaświadczenie z zakładu pracy lub odcinek renty),
  • kserokopię zlecenia lekarskiego,
  • fakturę pro forma zakupu lub inny dokument potwierdzający przyszly zakup,
  • numer NIP.

Przykładowo chcemy kupić łuskę na dłoń i przedramię, która kosztuje 200 zł. Co należy zrobić? Po sprawdzeniu limitów cenowych okazuje się, że NFZ refunduje zakup łuski do 150 zł, zatem 50 zł musielibyśmy pokryć z własnych środków. Udajemy się do lekarza najlepiej naszego neurologa prowadzącego, aby wypisał zlecenie na łuskę; ze zleceniem idziemy do oddziału NFZ, aby je potwierdzić i podbitym zleceniem udajemy się do sklepu, w którym zamierzamy kupić łuskę uprzednio zrobiwszy xero tego zlecenia. Sklep wystawia fakturę pro forma na łuskę, z którą oraz z wypełnionymi odpowiednimi dokumentami udajemy się do lokalnego PCPR gdzie składamy dokumenty. Po czym urzędnicy PCPR rozstrzygają czy przyznać nam dofinansowanie czy nie. Jeśli tak dostaniemy odpowiednią decyzję na piśmie, z którą idziemy do sklepu już odebrać sprzęt a sklep załatwia resztę formalności z PCPR.

Jeśli natomiast chcemy kupić sprzęt, który nie jest w ogóle refundowany przez NFZ np. specjalna „mysz” komputerowa nakładana na głowę dla tych, którzy mają niesprawne dłonie, musimy jedynie złożyć wymagane przez PCPR dokumenty wraz z fakturą pro forma albo innym dokumentem potwierdzającym planowany koszt zakupu i po rozpatrzeniu naszego wniosku możemy udać się do sprzedawcy by odebrać upragniony sprzęt. Należy jednak pamiętać, że nie każdy sprzęt może być w tym trybie dofinansowany, ponieważ musi się on zaliczać do kategorii przedmiotów ułatwiających komunikację i rozwiązywaniu problemów związanych z ograniczeniami technicznymi, czyli możemy w ten sposób uzyskać pieniądze na zakup podnośnika wannowego. PCPR refunduje koszt zakupu danego sprzętu jedynie do 80% jego wartości, czyli minimalnie musimy z własnej kieszeni zapłacić 20% ceny. Ile dokładnie zapłacimy zależy od decyzji PCPR.

Uwaga!
Nie można się starać o refundację zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych po fakcie zakupu. Należy, zatem wcześniej złożyć odpowiedni wniosek i starać się o takie dofinansowanie z dużym wyprzedzeniem w czasie, ponieważ cała procedura może potrwać nawet kilka miesięcy!

PFRON

Trzecim sposobem na zdobycie funduszy na potrzebne choremu rzeczy jest skorzystanie z pomocy PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). W PFRON-ie możemy starać się o pomoc w zakupie sprzętu komputerowego, oprzyrządowania do samochodu (tak by była możliwość jego prowadzenia przez chorego) oraz co najważniejsze dla chorych na SLA wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

PFRON refunduje do 90% kosztów zakupu sprzętu komputerowego i aż do 99% zakupu wózka elektrycznego. Chory, aby uzyskać dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego musi posiadać wkład własny nie niższy niż 1% jego ceny i analogicznie 10% w przypadku sprzętu komputerowego. Wymagania dotyczące średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym są niższe niż w przypadku dofinansowania ze środków PCPR. O dofinansowanie z PFRON może starać się osoba, której dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza dwuipółkrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, czyli dla 2007 r. 2,5 x 936,00 zł = 2.340,00 zł. W praktyce wymóg ten eliminuje jedynie osoby bogate z grona tych, którzy mogą starać się o dofinansowanie.

Niestety środki z PFRON przyznawane są w formie corocznej akcji, której termin zmienia się każdego roku, dlatego trzeba pilnie śledzić informacje zawarte na stronach internetowych PFRON, aby nie przegapić terminu składania dokumentów.

Jak Państwo widzą uzyskanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych nie wymaga dużych nakładów finansowych z powodu całościowej albo częściowej refundacji kosztów jego zakupu przez NFZ, PFRON czy PCPR ale za to niezbędna jest wiedza i anielska cierpliwość potrzebna aby przebrnąć przez biurokrację. Z pomocą przychodzą nam sklepy oferujące takie przedmioty, które są zainteresowane sprzedażą swoich produktów, dlatego oferują wszechstronną pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności.

SLA
MND