www.archiwum.mnd.pl
facebook profile

Podstawowym celem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.578 z poźn. zm.) jest ochrona konsumenta usług turystycznych.
Wprowadzone zostały szczególne rozwiązania chroniące interes konsumenta, a mianowicie:
  • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych odpowiada organizator turystyki (art. 11a),
  • do umów zawieranych z klientami przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, w zakresie nieuregulowanym ustawą, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta (art.11),
  • prowadzona jest Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (art. 8) umożliwiająca konsumentowi sprawdzenie danego organizatora lub pośrednika imprezy turystycznej
Rejestr jest jawny, każdy może żądać udzielenia informacji objętych wpisem do rejestru przez złożenie zapytania w dowolnej formie w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorców, lecz bez udostępniania akt rejestrowych (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie centralnego rejestru zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych - Dz. U. Nr 62, poz. 633).

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki i Pracy turystyka.mg.gov.pl.

W ustawie uregulowane zostały także zagadnienia związane ze świadczeniem usług hotelarskich (rozdział 5 ustawy), a szczegółowe wymogi w tym zakresie określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 188, poz. 1945).

Minimalne wymagania co do wyposażenia w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych określone zostały w załączniku nr 8 do ww. rozporządzenia. Pobierz

Ewidencja Obiektów Hotelarskich dostępna jest na stronie Ministerstwa Gospodarki i Pracy turystyka.mg.gov.pl.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 ze zm.) ze środków Funduszu może być dofinansowany sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych. O w/w dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
  1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. Wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
SLA
MND